Білім беру үрдісін ұйымдастыру

Жоғары гуманитарлық-заң және техникалық колледжінде күндізгі және сырттай оқу түрі бойынша білім беру үрдісін ұйымдастыру ҚР «Білім туралы»  Заңына сәйкес жүзеге асырылады және жұмыс оқу жоспарларымен, оқу процесінің кестесімен, мамандықтар бойынша оқу сабақтарының кестесімен реттеледі.

Колледжде оқу үдерісі алты күндік жұмыс аптасы аясында, екі ауысымда, 1 қыркүйектен бастап ұйымдастырылады және 2019-2020 оқу жылына оқу процесінің кестесіне сәйкес аяқталады (күндізгі оқу).

Оқу процесінің кестесі теориялық оқытуды, практикаларды, емтихандарды, каникулдарды іске асыру мерзімдерін көрсете отырып, әрбір семестр бойынша оқу қызметінің барлық түрлерін көрсетеді. Оқу процесінің кестесі мен сабақ кестесінің орындалуын директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары, оқу бөлімі бақылайды және әдістемелік кеңес отырыстарында, пәндік-циклдік комиссияларда мерзімді қаралады.

Сабақ кестесі әр семестрге құрастырылады.

Білім алушының оқу жүктемесінің көлемі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес келеді. Аудиториялық және аудиториядан тыс оқу жұмысының барлық түрлері аптасына 54 сағаттан аспайды. Жалпы бюджет уақыты теориялық оқыту есебінен айқындалады кемінде 36 сағаттық апталық жүктеме. Оқу жылында емтихандар мен сынақтар саны белгіленген нормадан аспайды.

Барлық мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарлары жасалды, олар колледждің педагогикалық кеңесінде қаралады және бекітіледі. Жұмыс оқу жоспарларының мазмұны мен ресімделуі МЖМБС-ға сәйкес келеді және оған: оқу процесінің кестесі, оқу процесінің жоспары, уақыт бюджеті бойынша жиынтық деректер, практика туралы мәліметтер, қорытынды аттестаттауға шығарылатын пәндер тізбесі кіреді. Циклдар құрамы және пәндер жинағы бойынша оқу жоспары Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес келеді.

Барлық пәндер бойынша колледж оқытушылары әзірлеген пәндердің оқу жұмыс бағдарламалары бар.

Пәндердің жұмыс бағдарламалары жыл сайын жаңартылып, толықтырылады және директордың оқу бөлімі жөніндегі орынбасары бекітеді.

Оқытушылардың күнтізбелік-тақырыптық жоспарларында сабақтардың тақырыптары, сағат саны, кесте бойынша өткізудің күнтізбелік мерзімдері, сабақ жүргізу әдістері, пәнаралық байланыстар, ТОҚ пайдалану, Көрнекі құралдар, білім алушылардың аудиториядан тыс өзіндік жұмысы көрсетіледі.

Оқу бөлімі оқу журналдарының жүргізілуін бақылауды жүзеге асырады. Журналдардағы жазбалардың күнтізбелік-тақырыптық жоспарлармен сәйкестігі, бағалардың жинақталуы, жазбалардың уақтылығы мен ұқыптылығы, жіберілген практикалық сабақтарды өтеу, семестрлік бағалардың дұрыс қойылуы бақыланады.

Колледжде білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау және аралық аттестаттау колледж оқушыларының үлгерімін ағымдағы бақылау және аралық аттестаттау туралы ереже негізінде жүзеге асырылады.

Білім алушылардың білімін ағымдағы бақылау тапсырмалар жүйесі, курс тақырыптары бойынша бақылау жұмыстары және басқа да жұмыс түрлері арқылы келесі түрде жүргізіледі:

– білім алушылардың барлық оқу сабақтарына қатысуын үнемі бақылау;

– білім деңгейін жүйелі түрде тексеру (жазбаша және ауызша сұрау, тестілеу, рефераттар дайындау, бақылау жұмыстары, үй тапсырмалары және т. б.);

– ағымдағы ай сайынғы аттестаттау.

Колледжде білім алушыларды аралық аттестаттауды ұйымдастыру оқу жұмыс жоспарымен, оқу сабақтарының кестесімен, оқу пәндерінің бағдарламаларымен реттеледі. Аралық аттестаттау емтихан, сынақ түрінде өткізіледі. Емтихандар мен консультациялардың кестесі оқу процесінің кестесі туралы директордың бұйрығына сәйкес жасалады, директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары бекітеді және сессия басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей оқытушылар мен білім алушылардың назарына жеткізіледі.

Қорытынды семестрлік сынақтар мен емтихандарды өткізу жолымен білім алушылардың мамандықтардың оқу жоспарының пәндері бойынша оқытылатын бағдарламалық материалды меңгеру дәрежесі анықталады.

Емтихандар билет бойынша ауызша немесе жазбаша түрде немесе тестілеу түрінде өткізіледі. Билеттерді жетекші оқытушылар жасайды, әдістемелік комиссиялардың отырыстарында талқыланады және директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары бекітеді.

Кезекті сессияның нәтижелері бойынша оқу жылының соңында оқу бөлімі білім алушыларды келесі оқу курсына ауыстыру туралы немесе оқу жоспарын орындамаған жағдайда оқудан шығару туралы бұйрықтың жобасын дайындайды.