Оқу-тәрбие жұмысы

Колледжде негізгі білім беру бағдарламаларының мазмұнын жүзеге асыру оқу үдерісін ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады.

Оқу үдерісін ұйымдастыру және басқарумен директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, директордың оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі орынбасары айналысады. Директордың оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі орынбасарының жұмысы лауазымдық нұсқаулық пен жылдық жұмыс жоспары негізінде орындалады.

Мамандықтың оқу үрдісі оқу жоспарына толық сәйкес ұйымдастырылған. Оқу жұмысы жоспарда көзделген барлық пәндер циклдарын құрамы, құрылымы, сағаты бойынша толық көлемде қамтиды. Аудиториялық жұмыс дәрістерді, практикалық және семинарлық сабақтарды қамтиды.

Барлық мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарлары жасалды, олар колледждің педагогикалық кеңесінде қаралады және бекітіледі. Жұмыс оқу жоспарлары: оқу процесінің кестелерін, оқу процесінің жоспарларын, уақыт бюджеті бойынша жиынтық деректерді, практика туралы мәліметтерді, қорытынды аттестаттауға шығарылатын пәндер тізбесін қамтиды.

Барлық пәндер бойынша колледж оқытушылары әзірлеген пәндердің жұмыс бағдарламалары бар. Пәндердің жұмыс бағдарламалары жыл сайын жаңартылып, толықтырылады және директордың оқу бөлімі жөніндегі орынбасары бекітеді.

Колледжде оқу үдерісі алты күндік жұмыс аптасы аясында екі ауысымда ұйымдастырылады. Оқу сабақтары оқу процесінің кестесіне және бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.

Оқу процесінің кестесі теориялық оқытуды, практикаларды, емтихандарды, каникулдарды іске асыру мерзімдерін көрсете отырып, әрбір семестр бойынша оқу қызметінің барлық түрлерін көрсетеді. Сабақ кестесі әр семестрге құрастырылады. Аудиториялық және аудиториядан тыс оқу жұмысының барлық түрлері аптасына 54 сағаттан аспайды. Жалпы бюджет уақыты теориялық оқыту есебінен айқындалады кемінде 36 сағаттық апталық жүктеме. Оқу жылында емтихандар мен сынақтар саны белгіленген нормадан аспайды.

Оқу процесінің кестесі мен сабақ кестесінің орындалуын директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары, оқу бөлімі бақылайды және әдістемелік кеңес отырыстарында, пәндік-циклдік комиссияларда мерзімді қаралады.

Колледжде білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау және аралық аттестаттау колледж оқушыларының үлгерімін ағымдағы бақылау және аралық аттестаттау туралы ереже негізінде жүзеге асырылады.

Білім алушылардың білімін ағымдағы бақылау тапсырмалар жүйесі, курс тақырыптары бойынша бақылау жұмыстары және басқа да жұмыс түрлері арқылы келесі түрде жүргізіледі:

– білім алушылардың барлық оқу сабақтарына қатысуын үнемі бақылау;

– білім деңгейін үнемі тексеру (жазбаша және ауызша сұрау, тестілеу, рефераттар дайындау, бақылау жұмыстары, үй тапсырмалары);

– ағымдағы ай сайынғы аттестаттау.

Колледжде білім алушыларды аралық аттестаттауды ұйымдастыру оқу жұмыс жоспарымен, оқу сабақтарының кестесімен, оқу пәндерінің бағдарламаларымен реттеледі. Аралық аттестаттау емтихан, сынақ түрінде өткізіледі. Емтихандар мен консультациялардың кестесі директордың бұйрығына, оқу процесінің кестесіне сәйкес жасалады, директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары бекітеді және сессия басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей оқытушылар мен білім алушылардың назарына жеткізіледі.

Қорытынды семестрлік сынақтар мен емтихандарды өткізу жолымен оқушылардың мамандықтардың оқу жоспарының пәндері бойынша оқытылатын бағдарламалық материалды меңгеру дәрежесі анықталады.

Емтихандар билет бойынша ауызша немесе жазбаша түрде немесе тестілеу түрінде өткізіледі. Билеттерді оқытушылар жасайды,әдістемелік комиссияның отырысында талқыланады және директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары бекітеді.

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау мамандық бойынша емтихан нысанында жұмыс оқу жоспарында көзделген мерзімде өткізіледі.

Тәжірибелік оқытуды жоспарлау, ұйымдастыру, өткізу және басқару қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

Тәжірибелік оқыту оқу үдерісін нақты жоспарлау және мақсатты ұйымдастыру, оқытудың оңтайлы нысандарын, әдістері мен құралдарын таңдау жолымен білікті мамандарды даярлау мақсатында жүргізіледі.

Тәжірибелік оқытудың барлық түрлерін өткізу үшін оңтайлы жағдай жасау мақсатында базалық кәсіпорындардың Әкімшілігімен шарттар жасалды. Келісім-шартта бірлескен жұмыстың мазмұны мен нысандары айқындалған.

Тәжірибенің барлық түрлері: оқу практикасы, бастапқы кәсіби дағдыларды алу практикасы, мамандық бейіні бойынша практика-оқу процесінің кестесіне және семестрлік кестеге сәйкес жүргізіледі.

Колледждің тәрбие жұмысы Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы, Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы, Мемлекеттік жастар саясаты Тұжырымдамасы, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының Білім беру ұйымдарында тәрбие берудің кешенді бағдарламасы принциптерінің негізгі идеяларына негізделеді.

Колледждің тәрбие жұмысының мақсаты-Тұлғаның әлеуметтік қасиеттерін қалыптастыру, колледж дәстүрлеріне құрметпен сезімдерін тәрбиелеу; студенттердің рухани әлемін, шығармашылық және зияткерлік әлеуетін дамыту.

Осы мақсатқа жету үшін колледж ұжымы келесі бағыттар бойынша жұмыс жүргізеді: азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие, рухани-адамгершілік тәрбие, отбасылық тәрбие, тұлғаның өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту қажеттілігін қалыптастыру, әлеуметтік маңызы бар және жеке қасиеттерін қалыптастыру, коммуникативтік мәдениетті қалыптастыру, Еңбек және экономикалық тәрбие, экологиялық тәрбие, эстетикалық тәрбие, дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын сақтау ортасын қалыптастыру, кәсіптік-шығармашылық тәрбие,, зияткерлік мәдениетті дамыту, тәрбие жұмысының осы бағыттары оқу үдерісі мен сабақтан тыс қызмет арқылы жүзеге асырылады.

Педагогикалық кеңестің отырыстарында тәрбие қызметінің міндетті сұрақтары қарастырылады: “оқушыларды жаңа білім беру жағдайларына бейімдеу”,” оқу процесіне жаңа педагогикалық технологияларды енгізу”,” Қазақстан Республикасындағы тіл туралы ” Заңды іске асыру бойынша педагогикалық ұжымның жұмысы туралы мәселелер, тәрбие жұмысының бағдарламасын іске асыру туралы мәселелер, ел Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдаулары, білім туралы Заңдар және басқа да мемлекеттік құжаттар қаралады және талқыланады. Топ жетекшілері осындай мәселелерді тәрбие сағаттарында талқылайды. Топ жетекшілерінің әдістемелік бірлестігінің әрбір отырысында білім алушылардың бейімделуі, тәртіп пен мінез-құлық мәселелері қарастырылады, әртүрлі педагогикалық тақырыптарға баяндамалар тыңдалады.

Студенттік кеңестің отырыстарында білім алушылардың үлгерімі, сабаққа қатысуы, мінез-құлқы туралы мәселелер де қарастырылады. Тәрбие жұмысының басым бөлігі кестеде қарастырылған аптасына 1 рет жоспарланған сынып сағаттарында, сондай-ақ колледж әкімшілігі ұйымдастырған сыныптан тыс іс-шараларда өткізіледі.

Тәрбие жұмысы бойынша стендтер бар: «Біз өмірді таңдаймыз», «Дені саудың – жаны сау», «ЖИТС – ХХІ ғасырдың обасы», тәрбие жұмысы бойынша ақпараттық стендтер, «Қазақстан Республикасының рәміздері», «Азаматтық қорғаныс», «Оқу озаттары».

Колледжде барлық тәрбие шаралары екі тілде жүргізіледі. «Білім Күні», «Конституция күні», «Тіл күні», «Студенттерге арнау», «Қазақстанның Тәуелсіздік күні», «Отан қорғаушылар күні», «ҚР Тұңғыш Президенті күні», «Қазақстан Республикасының Рәміздер күні» іс-шаралары өткізілді, сонымен қатар «Тіл-халықтар достығының тірегі», «ЖИТС және онымен күрес», «Алькоголь және онымен күрес», «Біз салауатты өмір салты үшін», «Туберкулездің алдын алу» тақырыптарында ашық тәрбие сағаттары өткізілді. Өткізілген іс-шаралар барысында қабырға газеттері конкурсы өткізілді, жеңімпаздарға сыйлықтар, грамоталар берілді.

Тәрбие жұмысының бір бағыты жастар ортасында құқық бұзушылықтың алдын алу, қауіпсіз және жауапты мінез-құлықты қалыптастыру болып табылады. Колледжде құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша кеңес жұмыс істейді. Кеңестің жұмыс жоспары жасалды, кеңес отырыстарының хаттамалары жұмыс жоспарына сәйкес талаптарға сәйкес жүргізіледі.

Оқу топтарының активтері студенттік кеңестің құрамына кіреді. Студенттік өзін-өзі басқару колледжде білім алушылардың адамгершілік тәрбиесіне бағытталған көптеген қызықты бастамалардың бастамашысы болып табылады. Олардың функцияларына түрлі спорттық-бұқаралық және мәдени іс-шаралар, конференциялар мен концерттер ұйымдастыру кіреді.

Колледжде білім алушылар арасында құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша кеңес жұмыс істейді. Семей қ. ІІБ Затон ПБ және гуманитарлық-заң және техникалық колледждің 2019-20120 оқу жылына білім алушылар арасында құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша бірлескен іс-шаралар жоспары әзірленді. Оқу жылының басында білім алушылардың құқықтық санасын, патриоттық, саяси мәдениетін қалыптастыруға ықпал ететін іс-шаралар өткізілді. Тәртіп пен тәртіптің бұзылу себептерін анықтау мақсатында құқықтық лекториялар, білім алушылармен жеке әңгімелесулер, құқық қорғау құрылымдары өкілдерімен кездесулер ұйымдастырылды.

Педагогикалық кеңесте білім алушылар арасындағы құқық бұзушылыққа қарсы күрес жағдайы үнемі талқыланады. Құқық бұзушылық жасауға бейім оқушылар анықталып, алдын алу роботтарын жүргізу бойынша дер кезінде шаралар қабылданды. Кездесу инспекторы, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі учаскелік инспекторы, Затон ПБ Ж Мұхтарқызы. Оқушылардың құқықтары мен міндеттері, оларды Колледждің ішкі тәртібімен таныстыру түсіндірілді. Топ тәлімгерлері колледждің қоғамдық өміріне оқушыларды тарту және қызығушылықтары бойынша жұмыспен қамту бойынша белсенді жұмыс істейді де, «Заң және Мен», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» және «Есірткісіз әлем!» тақырыптарына тақырыптық сынып сағаттары өткізеді.

Аудандардан қалаға келген, алмалы-салмалы пәтерлерде тұратын білім алушылар ерекше назар аударуға тұрарлық. Қала жағдайына бейімделмеген, өз бетінше өмір сүруге ерекше көңіл бөлуді және бос уақытын ұйымдастыруға көмек көрсетуді талап етеді.

Құқық бұзушылықтан, оның ішінде есірткінің заңсыз айналымы саласында қорғау мақсатында білім алушыларды олардың ортасы арасында құқықтық әлеуметтендіруге бағытталған педагогикалық үдеріс және өзге де қызмет түрлері барысында жүзеге асырылатын ескерту қызметі.

«Қауіп тобында» есепте тұрған студенттердің жүйелі медициналық-психологиялық диагностикасы жүргізіледі.

Студенттердің мінез-құлқын түзету бойынша іс-шаралар әзірленді:

– «Салауатты өмір салты үшін» акциясын өткізу;

– «Қауіп тобындағы» білім алушылармен медициналық-әлеуметтік орталыққа экскурсиялар өткізу»;

– «Темекіге құрмет – денсаулық желге» кураторлық сағат өткізу;

– Салауатты өмір салты туралы плакаттар, буклеттер, парақшалар, шығармашылық жобалар көрмесі;

– Дөңгелек үстел «Мен өмірді таңдаймын!»;

– «Жастар есірткіге қарсы» плакаттар сайысы.

«Салауатты өмір салтын қалыптастыру» бөлімі бойынша: «ЖИТС-пен күрес» тақырыбына арналған 1,2 курс студенттері үшін СӨС декадасы өткізілді, онда келесі іс-шаралар өткізілді.

– «Біз есірткіге қарсымыз», «ЖИТС – ғасыр АИТВ» тақырыптары бойынша шығармалар сайысы. Байқауға 1 курс оқушылары қатысты. Шығармалар екі тілде ұсынылды.

– барлық курс топтары арасында қабырға газеттері сайысы;

– нарколог-дәрігердің кинофильмді көрсетумен дәрісі өткізілді. Дәріс ЖИТС орталығымен бірге өткізілді және Дүниежүзілік ЖИТС-пен күрес күніне орайластырылған.

Кураторлардың жұмысы әртүрлі тақырыптар бойынша пікірталас, әңгімелер өткізуге және сынып сағаттарын өткізуге бағытталған:

– «Егер қыз темекі шексе» (Юк-21 топ жетекшісі Козбаева А.А. Ю-21 топ жетекшісі

Вавилов Д. С.);

– «Алкоголь және нашақорлық – біздің денсаулығымыз жауы»; ОДД-41-Киселев А. В.);

Онкүндік «БІЗ. НАШАҚОРЛЫҚ. ЗАҢ» атты тақырыбы бойынша “дөңгелек үстелмен” аяқталды.

ҚР білім беру ұйымдарында 2017-2018 жылдарға арналған тәрбие берудің кешенді бағдарламасының бағыттарының бірі білім алушылардың рухани-адамгершілік көзқарасы болып табылады. Бұл бағыт білім алушыларда төзімділік сезімін тәрбиелеу, басқа халықтардың мәдениетін құрметтеу, зорлық-зомбылық идеяларын, соның ішінде діни экстремизмді қабылдамауды көздейді. Абай сабақтары «Қара сөз», шығармашылық іс «Менің әуестігімнің әлемі», рухани пікір-сайыс, «Колледж аруы», «Өз ойын» конкурстары сияқты іс-шаралар өткізіледі.

Білім басқармасы мен колледж Діни экстремизмнің алдын алу бойынша іс-шаралар жоспарын әзірледі. Әзірленген іс-шаралар жоспарына сәйкес педагогтар мен білім алушылар үшін әлемде және республикада діни экстремизмнің көріністерін түсіндіру бойынша дәрістер, әңгімелер циклі өткізіледі.

ҰҚК және әкімдік қызметкерлерінің қатысуымен қоғамдағы экстремизм мен терроризмнің рөлі, оның адамға әсері туралы құқықтық лекториялар өткізілді. «Діни эктремизмге қарсы күрес», «Терроризм және экстремизм», «Терроризм – қоғамға төнетін қауіп» сынып сағаттары, Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін шақырумен дөңгелек үстел, тәрбие ісі жөніндегі директордың орынбасары А. А. Козбаева «Терроризм: қарсы әрекет мәні мен тәсілдері» тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. 2-4 курс студенттері арасында «Терроризм-жоқ» тақырыбында жалпы колледждік іс-шара, 1 курс студенттері арасында «Жастар және ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті», «Терроризм деген не» тақырыбында әңгіме өткізілді.

Наурыз айында террорлық акт жасау қаупі төнген жағдайда бірыңғай сигналды (үздіксіз қоңырау шалу) пайдалану арқылы эвакуациялау бойынша оқу жаттығуы өтті.

Білім алушыларда азаматтықты тәрбиелеу мен дамытудың, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеудің, Отанға, отбасына деген сүйіспеншіліктің, патриоттық және ұлттық сана-сезімнің маңызды бағыты әлеуметтік – белсенді білім алушыларды-Қазақстан азаматтарын қалыптастыру болып табылады. Бұл бағытта азаматтық, құқықтық, патриоттық және саяси тәрбие біріктірілген. Осы бағыт бойынша колледжде «Азаматтық-патриоттық тәрбие» кіші бағдарламасы әзірленіп, іске асырылуда. Осы Кіші Бағдарламаны іске асыру мынадай іс-шараларды жүргізу арқылы жүзеге асырылады:

-2018 ж. қыркүйек-қазан қоғамдық пәндер арқылы сыныптан тыс және сабақтан тыс қызмет жүйесі арқылы мемлекеттік рәміздерді оқыту және насихаттау жұмыстары жалғасын табуда. Жаңа топтарда «Менің Отаным – Қазақстан», «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері», «Сен рәміздерді білесің бе? бұған Қазақстан тарихы мен Қазақ тілі сабақтарында көп көңіл бөлінеді.

-2018 ж. қараша-желтоқсан барлық топтарда «Тәуелсіз елдің ұрпағымыз», «Атамекен – аталар жері», «Мен – өз Отанымның патриотымын» сынып сағаттары өткізілді. Кітапханада «ҚР Мемлекеттік рәміздерінің тарихы» атты ақпарат сағаты өткізіледі. «Бір халық –бір ел –бір тағдыр» атты дөңгелек үстел.

Колледж білім алушылары қалалық ауқымдағы қоғамдық іс-шараларға белсенді қатысты. «Ядролық қарусыз әлем үшін» – халықаралық форум; ШҚО әкімінің қатысуымен ШҚО жастар форумы;

Колледжде оқу жылы бойы өткізілетін «Тілдер күні», «Патриот» іс-шараларын өткізу дәстүрге айналды. Бұл іс-шараларға қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде мәнерлеп оқу сайысы, әскери-патриоттық конкурстар, викториналар, қабырға газеттерін шығару, сынып сағаттары, оқушылар күшімен ұйымдастырылған концерттер кіреді. Бұл іс-шаралар Қазақстан Республикасы халықтарының мемлекеттік тілі мен тілдеріне деген қызығушылық пен құрметтің дамуына ықпал етеді, патриоттық сезімді қалыптастырады.

Ата – аналармен жұмыс педагог қызметіндегі өте маңызды және қажетті кезең болып табылады, ал ата-аналар жиналысы-бұл колледж мен білім алушылардың ата-аналарының ынтымақтастығындағы басты қадамдардың бірі.

Өткен оқу жылында үш ата — аналар жиналысы өткізілді: қазан – ұйымдастырушылық, қаңтар – бірінші жартыжылдықтың қорытындысын шығару, маусым-оқу жылының аяқталу қорытындысы. Ата-аналар жиналысы сынып жетекшілерінің оқушылардың ата-аналарымен қанағаттанарлық жұмысын көрсетті. Колледжде бағдарламаны меңгермейтін әлсіз білім алушылардың ата-аналарымен жұмыс үнемі жүргізіледі. Бұл жұмыс сынып жетекшілерімен және әкімшілікпен әңгімелесу түрінде жүргізіледі.

Сондай-ақ ата-аналар жиналысы өтіп, онда мәселені қарау кезінде аталған тақырып бойынша колледж директоры Сергазиновым Б. Р., жаңартуларды болдырмау туралы күшіне енуі жастардың қылмыстық топтарға және экстремистік ұйымдар.

Білім алушыларды тәрбиелеуде және жастардың жазғы жұмыспен қамтылуын ұйымдастыруда өлкетану экскурсиялары үлкен маңызға ие. Өлкетану экскурсияларының маңызы-олар туған өлкесі туралы жаңа білімдермен және нақты ұғымдармен байытады, тұлғаның таным мен шығармашылыққа деген қажеттілігін дамытады, өз өлкесінің патриоттарын тәрбиелеуге көмектеседі.

Оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыру, туған өлкесінің көрікті жерлерін зерттеу мақсатында маусым айында Абай ауданының аудан орталығынан, Қарауыл ауылынан 25 шақырым жерде Жидебай жерінде Семей қаласынан 180 шақырым жерде орналасқан Абай Құнанбаев пен Шәкәрім Құдайбердиевтің кесенелік кешеніне сапар ұйымдастырылды. Сапарларға 35 білім алушы мен 3 оқытушы қатысты. Оқушылар үшін танымдық экскурсия өткізілді, оның барысында олар Абайдың мұражай-үйіне (сегіз бөлмеден), «Абай – Шәкәрім» кесенесіне барды.

Жазда 1206000 «Жол қозғалысын ұйымдастыру» мамандығы бойынша 3 курс білім алушылары өндірістік практикамен қамтылды. Тәжірибе базаларын бекіту тікелей байланыстар, ұйымдармен шарттар негізінде колледж әкімшілігімен жүзеге асырылады.

2019-2020 оқу жылында ШҚО ІІД Семей қ. ІІБ, «Әйгерім» ТҚС, «Саид» ТҚС, Көкпекті АІІБ ТЭП, «TOYOTA Центр Семей», «Зухра» ЖШС сияқты кәсіпорындармен келісім-шарттар жасалды. Бос лауазымдар болған жағдайда білім алушылар жұмыс орындарына практикант ретінде кәсіпорындарға қабылданды. Сонымен қатар, маусым айында қаланың кәсіпорнында 72 адамды қамтитын 2 курс студенттеріне экскурсия ұйымдастырылды. Он жылдан астам уақыт бойы студент жастар орман шаруашылығы қызметкерлеріне орман өрттері мен браконьерлер құртқан Қарағайлы орманды қалпына келтіруге көмектеседі.

Экологиялық тәрбие беру мақсатында келесі іс – шаралар ұйымдастырылды: – биологиялық орталыққа, қарағай бор-1-2 курстарға экскурсиялар;

  • әңгіме табиғат аясында «Таза болса табиғат, аман болар адамзат!», «Табиғат тіршілік нәрі!», «Табиғат байлығын қадірлейік!», «Біз сау болғанша бәрі мағынасы бар!».

Жыл сайын жазғы каникулдар алдында барлық топтарда табиғатта демалу кезінде табиғатқа ұқыпты қарау және біздің жеріміздің экологиясына үлкен көңіл бөлу қажеттігі туралы түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Көктемнен бастап білімалушылар қалалық сенбіліктерге, Ертіс өзенінің жағалауын, қала көшелерін тазалау шараларына белсенді қатысады.

Тәрбие жұмысының жоспары 2019-2020 ж.